Home Rubriche Notizie Mochene DE MIL

DE MIL

214

Doin jor de pauern hom s maistn gran gèssn. De ria’r van tol, abia as men mu sechen en de mape van katastr van 1856, sai’ voll gaben va acker, as en summer, as hom pariart vergoltet. Men hòt gaòrbetet kourn, gerst, hober ont en de sunsait turkenboaz ont boaz. S kourn, an tipische gran van pèrg, hòltet de kelt aus ont tuat pahenn za gea’ au ont oraiven ont s bòckst en mogara heart aa. En tol hòt sn òlbe gahòpt belten va jorhunderter, af dokumentn versteat mer as, finz van leistn jarder van XVII jorhundert, de dacher van teitschn sai’ gaben gadeckt pet stroa, ont en de jarder kimmpt u’gabèckslt pet larchene schintln. Pet de gònze gerst hòt men iberhaup suppen, derbail, prennt ont gamoln, hòt men en praucht ver za kochen gerstenkafe. Der hober ist kemmen praucht ver za gem za èssn en de vicher. Der gran hòt gahòpt an groasn bicht ver de economi van tol, en gamacht van pahalter ont en de iberna’m. (Corn, Milpòch)